ÞÇá Çááå ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã

æãÇ ÊÞÏãæÇ áÃäÝÓßã ãä ÎíÑ ÊÌÏæå ÚäÏ Çááå åæ ÎíÑÇ æÃÚÙã ÃÌÑÇ æÇÓÊÛÝÑæÇ Çááå Åä Çááå ÛÝæÑ ÑÍíã

ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã

 

 

Operators Theory

 

                                                                                                        

1.   Opérateurs Continus

2.   Opérateurs Compacts

3.   Opérateurs Adjoints

4.   Opérateurs Positifs

5.   Opérateurs Normaux

6.   Equations aux Opérateurs Compacts

7.     Opérateurs Intégraux